INTEGRITETSPOLICY MABI SVERIGE AB

För oss på MABI Sverige AB, (Bolaget), org.nr 556334-4901, Box 27272, 102 53 Stockholm är det viktigt att följa gällande lagar och regler för hantering av personuppgifter, och vill här informera dig om hur vi hanterar dina personuppgifter. När du kommer i kontakt med oss i samband med att du bokar en tjänst eller när du exempelvis skriver upp dig för att mottaga något av våra nyhetsbrev, kommer vi att behandla dina personuppgifter, för vilka MABI Sverige AB är personuppgiftsansvarig. Nedan kan du läsa mer om hur vi hanterar dina uppgifter, och vad du har för rättigheter kopplat till dessa.

UPPGIFTER FÖR HYR- ELLER TJÄNSTEAVTALET MED DIG

För att vi ska kunna genomföra hyr - eller tjänsteavtalet med dig kommer vi att behandla följande uppgifter om dig:

 • Namn
 • Adress, telefonnummer och e-post
 • Personnummer
 • Betalningsinformation samt betalningshistorik
 • Information om din beställning, såsom ordernummer, produkt, utlämningsstation/leveransadress, faktura etc.

Den här informationen behöver vi för att vi ska kunna uppfylla vårt avtal med dig. Vi sparar informationen från boknings - och hyrtillfället så länge som vårt uthyrningsärende gäller, i syfte att kunna hantera eventuella reklamations- och garantiärenden.

UPPGIFTER FÖR BOKFÖRING MM.

För att vi ska kunna följa de lagar som gäller för Bolaget, kommer vi att behandla följande uppgifter om dig:

 • Namn
 • Adress, telefonnummer och e-post
 • Personnummer
 • Information från din faktura, såsom ordernummer, produkt, leveransadress etc.

Detta måste vi göra för att följa de lagar som vi omfattas av. Ett exempel är bokföringslagen, och därför sparar vi den här informationen med begränsad åtkomst under 7 år + innevarande år.

UPPGIFTER FÖR MARKNADSFÖRING & KUNDANALYS

Bolaget kommer i samband med att du fått en offert ifrån oss, eller hyrt produkter eller tjänster att behandla följande uppgifter om dig:

 • Namn
 • Adress, telefonnummer och e-post
 • Personnummer
 • Information om din beställning, såsom ordernummer, produkt, tjänst etc.

Dessa uppgifter kan komma att användas för marknadsföring genom olika digitala kanaler via exempelvis banners, genom epost, sms och postala utskick. Vi kommer även att utföra viss segmentering och analys baserat på dina uppgifter i syfte att ge dig så relevant information som möjligt. Segmentering används för att identifiera målgrupper och planera marknadsföring utifrån olika faktorer som exempelvis geografiska variabler, och vi tittar även på vad du kan vara intresserad av baserat på vilka produkter eller tjänster du hyrt tidigare. Detta gör vi för att vi vill erbjuda dig produkter och tjänster som kan vara relevanta för dig. Vi behandlar även uppgifterna för att t.ex. utveckla affärsmetoder, analysmodeller, och affärsstrategier, för att styra hyrpris och sortiment baserat på kunders tidigare val av produkt. Om du hyrt bil tidigare hos en av våra stationer bevarar vi informationen utifrån detta.

SPÅRSÄNDARE

De flesta hyrfordon har installerad spårsändare (GPS).

Syftet är att kunna spåra fordonet vid eventuell:

 • Olycka
 • Förlust/stöld
 • Utförsel ur landet utan tillstånd
 • Förfrågan från polisiär myndighet

Positionering av fordon kan endast utföras av ett på Bolaget begränsat antal personer.

Endast fordonets registreringsnummer delas mellan Bolaget och spårsändarleverantören.

Samtycke

För behandlingar utöver vad som beskrivs här, kan Bolaget komma att be om ditt samtycke innan behandlingen påbörjas. Exempel på detta kan vara om vi ber dig vara med i en kundundersökning. Innan du lämnar ifrån dig ytterligare uppgifter vid ett sådant tillfälle kommer Bolaget att fråga om ditt uttryckliga samtycke.

Du har rätt att när som helst återkalla sådana samtycken genom att kontakta oss.

TJÄNSTELEVERANTÖRER

För att uppfylla ändamålen med vår behandling av dina personuppgifter delar vi dina uppgifter med företag, tredje part, som tillhandahåller tjänster till oss, t.ex. för att hantera utskick eller delta i administrationen. Dessa företag får endast behandla dina personuppgifter enligt våra uttryckliga instruktioner och får inte använda dina uppgifter för något annat än detta.

FÖRSÄKRINGSBOLAG, FINANSBOLAG M.M.

När du som kund hyr ett fordon eller återlämnar det, kan dina uppgifter komma att överföras till ett finansbolag eller försäkringbolag. För dessa uppgifter blir finans - eller försäkringsbolaget personuppgiftsansvarig.

ÖVRIGA MOTTAGARE

Vi kan komma att överföra dina personuppgifter till andra mottagare, t.ex. myndigheter, om det krävs av oss enligt lag. Om hela eller delar av vår verksamhet säljs eller integreras med annan verksamhet kan dina personuppgifter lämnas ut till våra rådgivare, eventuell köpare och dennes rådgivare och lämnas vidare till verksamhetens nya ägare.

ÖVERFÖRINGAR UTANFÖR EU

Vi överför aldrig några uppgifter utanför EES utan att ha vidtagit lämpliga säkerhetsåtgärder, och vi har lagstöd för överföringen genom exempelvis Privacy Shield eller kommissionens standardavtalsklausuler.

DINA RÄTTIGHETER

Du har rätt att av Bolaget begära tillgång till och rättelse av dina personuppgifter. Du har också rätt att i vissa fall begära en begränsning av behandlingen som rör dig, att invända mot behandlingen samt att få vissa uppgifter raderade. Du har också rätt att få ut de personuppgifter som rör dig och som du har tillhandahållit Bolaget i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format.

Bolagets skyldigheter och dina rättigheter regleras till den 25 maj 2018 av personuppgiftslagen (1998:204). Från och med den 25 maj 2018 tillämpas istället Dataskyddsförordningen.

Du har rätt att inge klagomål till en tillsynsmyndighet. Vid tidpunkten för detta informationsblads upprättande är Datainspektionen tillsynsmyndighet i Sverige.

KONTAKTINFORMATION

Du är välkommen att kontakta oss om du har frågor kring vår hantering av säkerhet, integritet, personinformation och marknadsföring. Skicka dina frågor till oss på MABI Sverige AB

Org.nr: 556334-4901

Växel: +46 (0)8-566 420 50 alt. dataprivacy@mabi.se